Програма «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регоіну дії європейського інструменту сусідства та партнерства»

Дискусія про функції лісової охорони. Експерт програми О. Банчук опонує лісоводу і громадському активісту М. Чернявьскому. Круглий стіл у преставництві СБ у Києві у рамках програми ФЛЕГ, 13.10.2010

Дискусія про функції лісової охорони. Експерт програми О. Банчук опонує лісоводу і громадському активісту М. Чернявському. Круглий стіл у представництві СБ у Києві у рамках програми ФЛЕГ, 13.10.2010

Програма “Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регоіну дії європейського інструменту сусідства та партнерства” (далі – «Програма») направлена на створення більш довершених механізмів управління в лісовому секторі, що відноситься до основних пріоритетних завдань, сформульованих в Санкт-Петербурзькій декларації і Індикативному плані дій Міністерського процесу ФЛЕГ в Європі та Північній Азії (ENA FLEG).

ОПИС ПРОГРАМИ ФЛЕГ-2 (другий етап програми ФЛЕГ) (неофіційний переклад)

I. Мета програми:

1 . Мета програми – сприяти забезпеченню стійкості в сфері управління, використання та збереження лісів країн-учасниць і тим самим сприяти підвищенню ролі лісів регіону в адаптації та пом’якшення змін клімату, збереженні екосистем та біорізноманіття, стійкому життєзабезпеченні та утворенні доходів для місцевого населення та економіки країн .

2 . Країнами-учасницями програми є: Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація та Україна (кожна з них далі іменується «країна-учасниця», а в сукупності – «країни-учасниці»).

3 . Програма покликана забезпечити підтримку у зміцненні систем управління в лісовому секторі країн-учасниць за допомогою підвищення ефективності відповідних міжнародних процесів, вдосконалення лісової політики, законодавства та інституційної бази країн-учасниць і розробки, апробування та оцінки ефективності моделей сталого лісоуправління на місцевому рівні на пілотній основі для їх подальшого тиражування .

4 . Дана програма має забезпечити досягнення трьох конкретних цілей розвитку, а саме:

(i) просування вперед у реалізації Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року про вирішенні проблем ФЛЕГ в країнах-учасницях і надання підтримки країнам-учасницям для того, щоб вони змогли взяти на себе відповідні зобов’язання в рамках плану дій з встановленими термінами їх виконання та забезпечити його здійснення і продовження роботи (загальнорегіональний рівень);

(ii) проведення аналізу або перегляду лісової політики, правової бази та адміністративної структури лісового сектора (або прийняття плану дій з проведення такого аналізу або перегляду у встановлені терміни); підвищення рівня знань та посилення підтримки для сталого управління лісами та вдосконалення систем управління в лісовому секторі країн-учасниць, у тому числі з урахуванням впливу відповідних вимог законодавства ЄС (національний рівень); і

(iii) апробування та демонстрація передових систем сталого лісокористування і можливостей пілотного впровадження ефективних моделей управління лісами на «польовому» рівні в усіх країнах-учасницях (субнаціональний рівень) .

II . Довідкова інформація

Програма розроблена МБРР на основі документа «ОЦІНКА ПРОГРАМИ», який (i) містить додаткову інформацію про проект, (ii) визнаний прийнятним Єврокомісією, і (iii) був направлений в Єврокомісію разом з  Адміністративною угодою в якості довідкової інформації. Фінансується Світовим банком https://www.worldbank.org/, з кредитних питань консультує маркетплейс позик https://obzorbankov.com.ua/

III . Опис заходів програми:

A. Програма складається з наступних 3 компонентів:

Компонент 1: Програма на загальнорегіональному рівні спрямована на виконання наступних завдань:

– Інтенсифікація діалогу між що країнам-учасницями та організаціями з реалізації Санкт-Петербурзької декларації 2005 за допомогою організації тематичних нарад з проблем ФЛЕГ, що становлять спільний інтерес,

– Моніторинг реалізації Санкт-Петербурзької декларації в країнах-учасницях на основі звітів зацікавлених сторін і підготовки і регулярної актуалізації таблиць відстеження ходу реалізації Декларації; виявлення тих напрямів реалізації Санкт-Петербурзької декларації, які вимагають підвищеної уваги і додаткової підтримки,

– Проведення регіональних досліджень та підготовка публікацій у рамках Санкт-Петербурзької декларації 2005 року,

– Надання країнам підтримки загальнорегіонального рівня у виконанні національних робочих планів по ФЛЕГ на підставі запитів урядів країн-партнерів,

– Розробка комунікаційної стратегії, відповідно до Керівництва ЄС з комунікації та візуалізації ролі ЄС і політикою Світового банку щодо доступу до інформації, для створення і збереження загального бренду «ЄІСП ФЛЕГ» і своєчасного забезпечення відповідних учасників та зацікавлених сторін повноцінної інформацією про програму,

– Сприяння у здійсненні комунікаційних заходів на підтримку заходів на загальнорегіональному та національному рівні, передбачених Санкт-Петербурзької декларацією 2005 року,

– Ведення якісного сайту англійською та російською мовами для висвітлення поточних подій, пов’язаних з управлінням та реформами в лісовому секторі. Національні програми роботи (http://www.fleg.org.ua/about-program/activity) можуть також включати свої комунікаційні заходи на національному та місцевому рівні, і

– Загальнорегіональна координація програми на основі щорічних зустрічей національних координаторів заходів ФЛЕГ, донорів та організацій-виконавців.

Компонент 2: Програма на національному та субнаціональному рівні спрямована на виконання наступних завдань:

a) Національний рівень:

– Як і в рамках першої фази, підтримка для цілей підготовки і здійснення перетворень у лісовій політиці, правової, адміністративної та інституційної базі на національному та субнаціональному рівні,

– Сприяння створенню сприятливого інвестиційного клімату для приватних операторів, які заслуговують довіри;

– Підвищення потенціалу, навчання і консультаційна допомога щодо адміністративних/інституціональних реформ і безпосередньо з питань управління в лісовому секторі;

– Взаємодія і співпраця з експертами лісового сектора з країн Євросоюзу; і

– Складання національних робочих планів і забезпечення виконання захисних вимог.

b) На субнаціональному та місцевому рівні програма включає:

– Надання підтримки для освоєння технічних методів управління в лісовому секторі (наприклад, набуття правових знань, спеціальних знань про правопорушення, опанування навичок документування злочинів у лісовому секторі, методів розкриття і т.д.), щоб працівники лісового сектора могли забезпечувати застосування закону;

– Документування інформації та повідомлення про конкретні результати на місцевому рівні управління і правозастосування в лісовому секторі (наприклад, на місцевих спеціально виділених вебсайтах, через «гарячі лінії» і т.д.);

– Надання підтримки у впровадженні сучасних технологій (систем відстеження потоків лісоматеріалів, ГІС та інших ІКТ) в рамках пілотних заходів щодо вирішення проблем ФЛЕГ;

– Забезпечення участі місцевого населення у формуванні політики та здійсненні сталого лісоуправління, а також надання необхідної та значущою для місцевих керівників, які приймають рішення, інформації в доступному і зручному форматі; і

– Підвищення інформованості та активізація участі населення.

Компонент 3: Виконання функцій управління програмою (виконавець – Банк)

У рамках здійснення управління програмою та нагляду за ходом її реалізації МБРР виконує наступні функції:

– Загальне управління програмою;

– Забезпечення дотримання захисних вимог політики Світового банку та директив ЄС;

– Контроль якості продуктів програми;

– Звітність за програмою і моніторинг загальних показників результатів; і

– Організація спільних нарад для національних координаторів та інших координаційних заходів на рівні програми в цілому (наприклад, засідань Групи управління програмою в режимі телеконференцій, щоквартальних відеоконференцій партнерів з реалізації програми і, при необхідності, відповідних Делегацій ЄС), обмін інформацією між що країнам-учасницями, планування та забезпечення узгодженості національних робочих планів.

B. визначення

Для цілей цього розділу:

«Захисні вимоги політики МБРР» означає вимоги політики відповідним процедурам Всесвітнього банку щодо природоохоронних, соціальних і правових аспектів проектів, а також надання доступу до інформації.

«Фаза 1» означає заходи, передбачені Адміністративним угодою про програму «Удосконалення правозастосування та управління в лісовому секторі (ФЛЕГ) країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії (ЄПД)», укладеною 18 грудня 2007року між Єврокомісією та МБРР, та відповідними Угодами про грант.

«Загальнорегіональний робочий план» означає прийнятний з точки зору МБРР та Єврокомісії та затверджений Керівним комітетом документ, в якому визначаються заходи Частини 1 проекту, що підлягають виконанню МБРР і кожним з Реципієнтів коштів гранту у всіх що країнах-учасницях, і який може періодично актуалізуватися за погодженням з МБРР і Керівним комітетом .

«Національний робочий план» означає прийнятний з точки зору МБРР та Єврокомісії та затверджений Керівним комітетом документ, в якому визначаються заходи Частини 2 проекту, що підлягають виконанню МБРР і кожним з Реципієнтів коштів гранту в даній країні-учасниці, і який, у міру необхідності, може періодично актуалізуватися за погодженням з МБРР та Керівним комітетом .

IV . Механізми реалізації

1 . Обов’язки із загальної координації заходів проекту покладаються на координатора у Москві, Росія.

2 .На національному і загально регіональному рівні обов’язки із забезпечення підготовки, організації та координації усіх заходів у відповідності з вимогами політики й процедур МБРР, а також відповідними робочими планами покладаються на нижче названі координаційні органи:

a) Керівний комітет: До складу Керівного комітету входять національні координатори заходів процесу ФЛЕГ всіх країн-учасниць і представники Єврокомісії, МБРР і Реципієнтів коштів гранту. РК є вищим координаційним органом, який забезпечує узгодженість реалізації проекту.

b) Національний консультативний комітет програми (НККП): національний координаційний орган в кожній країні, до складу якого входять представники ключових категорій зацікавлених сторін.

Його головою є національний координатор заходів процесу ФЛЕГ, як правило, це – високопоставлений державний службовець або керівний працівник національного лісового відомства країни-учасниці в ранзі заступника міністра.