Регіональна програма “Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регоіну дії європейського інструменту сусідства та партнерства” FLEG-2

Регіональна програма “Правозастосування  й управління в лісовому секторі країн східного регоіну дії європейського інструменту сусідства та партнерства” FLEG-2 як частина всесвітнього процесу FLEG*

*FLEG – Forest Law Enforcement and Governance (Правозастосування й управління в лісовому секторі).

Що сьогодні відбувається в лісовому секторі України

Впродовж останнього десятиліття лісовий сектор України демонстрував стабільний поступальний розвиток, випереджаючи за темпами щорічного приросту обсягів виробництва й реалізації продукції більшість галузей народного господарства. Навіть за підсумками кризового 2009 року галузь рапортувала про зростання показників.**

Увага суспільства й влади до лісового сектору також стабільно зростає. Не лише тому, що деревина з року в рік стає усе більш затребуваним і дефіцитним ресурсом. Зростає й розуміння найважливішої екологічної ролі лісів, що знайшло своє відображення у швидкому збільшенні площі лісових природно-заповідних територій, розширенні обсягів робіт зі створення нових лісів тощо.
Водночас на тлі в цілому благополучної офіційної статистики все частіше піднімаються проблеми нераціонального використання лісів, зокрема, пов’язані з нелегальними заготівлями й тіньовим лісовим бізнесом. Їхньому вирішенню мали сприяти прийняті в останні роки законодавчі акти, серед яких слід виділити нову редакцію Лісового Кодексу (2006) з пакетом розвиваючих його нормативних документів і Концепцію реформування й розвитку лісового господарства України (2006). Однак законодавчі нововведення не дали швидкого результату, про що свідчать факти численних порушень і злочинів. Зокрема, виявлених у ході перевірок підприємств лісового сектору, ініційованих президентом та урядом після катастрофічного паводка в Карпатах у липні 2008 року. Також про такі лісопорушення багато пише преса за повідомленнями СБУ, МВС, екоінспекції та інших правоохоронних та контролюючих органів.

Суспільство й влада усвідомлюють, що незаконні рубки й нелегальний оборот лісопродукції загрожують стану українських лісів, завдають значної шкоди економіці країни й погіршують її імідж. Однак будь-яких системних зусиль, спрямованих на оцінку обсягів правопорушень і збитків, яких вони завдають, виявлення причин, що їх породжують, розробку погодженого плану дій з метою поліпшення ситуації, дотепер не докладалося.

Оцінки збитків, що завдаються правопорушеннями лісам й економіці країни, варіюють у надзвичайно широкому діапазоні. У більшості випадків вони однобічні та/або емоційні, що ставить під сумнів їх коректність, створює передумови для різного роду спекуляцій і несумлінної конкуренції. Тому проблема правозастосування в лісовому секторі України вимагає системного вивчення й осмислення, у ході якого має бути обґрунтована точка зору, яку б визнали всі державні органи, громадські організації й представники лісового бізнесу.

** На думку ряду експертів, у цих підрахунках не врахована зміна курсу долара.

Процес FLEG у світі та Європі

Проблеми, пов’язані з незаконними лісозаготівлями, тіньовим оборотом лісопродукції  й корупцією в лісовому секторі, характерні для багатьох країн світу. Тому на початку третього тисячоліття на міжнародному рівні був ініційований рух FLEG (або FLEGТ, де «Т» – торгівля), спрямований на боротьбу з незаконними діями в лісовому секторі. Цей рух є добровільною ініціативою країн з метою привернути увагу до застосування законів, управління й торгівлі лісом. Процес FLEG організований за регіональним принципом. На початок 2004 року він мав кілька гілок: країни Південно-Східної Азії, Африки, басейну Амазонки, Європейського Союзу.

У травні 2004 року на IV сесії Форуму ООН щодо лісів Росія виступила з ініціативою організувати Міністерську конференцію з проблем правозастосування й управління в лісовому секторі країн Європи й Північної Азії (ENA FLEG). Конференція відбулася в листопаді 2005 року в Санкт-Петербурзі (http://go.worldbank.org/BA1GNQELG0). У її підготовці й проведенні активну участь взяла делегація України. Основними документами конференції стали Міністерська Декларація й Індикативний план дій, схвалені всіма країнами-учасницями. Разом із представниками державних структур у конференції брали активну участь представники громадянських організацій та бізнес-структур (від України не усі сектори були представлені). У 2006 році в Анталії  відбувся великий міжнародний семінар «Від Декларації до дії. Реалізація Санкт-Петербурзької Декларації з проблем правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах Європи й Північної Азії (ENA)» (тези доповідей і протокол: http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/AntalyaWorkshopProceedings_Russian.pdf).

Цей семінар, зокрема, підготував рекомендації з розробки й виконання Національних планів дій щодо боротьби з незаконними рубками й іншими злочинами в лісовому секторі: siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/214578-1113909941301/21503795/AntalyaDraftGuidelines060627Russian.pdf

Що зроблено й що не вдалося зробити в процесі FLEG в Україні

У 2006-2008 роках Держкомлісгосп України розпочав реалізацію низки заходів, передбачених Індикативним планом дій. Зокрема:

 • підготовлено й в основному прийнято зміни до законодавчих актів (Лісовий Кодекс, Адміністративний Кодекс, Кримінальний Кодекс, Концепція реформування й розвитку лісового господарства, ряд Правил, Положень і нормативів), спрямованих на екологізацію методів і технологій ведення лісогосподарських операцій, посилення контролю за станом лісів і лісогосподарською діяльністю, посилення відповідальності за порушення лісового законодавства;
 • вжито заходів, спрямованих на формування прозорого ринку деревини (перехід до аукціонної, біржової торгівлі) і запобігання тіньовому обороту лісопродукції  (сертифікат походження деревини став обов’язковим документом при здійсненні експортних операцій, на обласному рівні створено комісії з контролю за зовнішньоекономічною діяльністю підприємств);
 • активізовано роботи із сертифікації лісів, що перебувають у постійному користуванні державних лісових підприємств (сертифіковано ліси Закарпатської області, а також багатьох лісових підприємств у Житомирській, Харківській і Київської областях).

На жаль, перераховані заходи проведено в рамках лише одного відомства, не погоджено й не об’єднано в єдиний, інтегрований у структуру національної лісової політики план дій. Також практично кожен із цих заходів зазнавав критики. Наприклад, не раз говорилося про недостатню захищеність сертифіката походження деревини, низький рівень виконання екологічних і соціальних зобов’язань лісопідприємствами, що одержали міжнародні сертифікати тощо. Це, безумовно, знижує загальну ефективність проведених заходів. Внаслідок цього:

 • поняття «незаконні рубки» і «незаконно заготовлена деревина» в Україні законодавчо не визначені й трактуються по-різному;
 • Національний план дій у сфері боротьби  з нелегальними заготовками й корупцією в лісовому секторі України не розроблений;
 • міжвідомча взаємодія – на низькому рівні;
 • представники органів державної влади, громадських організацій і бізнесу не мають єдиного бачення проблеми, діють розрізнено й непродуктивно;
 • недостатня увага приділяється забезпеченню можливості легального використання лісів місцевим населенням і малим бізнесом, що призводить до росту кількості правопорушень і соціальної деградації  сільських районів з високою лісистістю.

***Програма ENPI FLEG як продовження процесу FLEG в Україні й сусідніх пострадянських країнах

Допомогти влади й суспільству у вирішенні цих проблем саме й покликана Програма ENPI FLEG ( як частина процесу FLEG). Повна назва Програми – IMPROVING FOREST LAW ENFORCEMENT AND GOVERNANCE IN THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY EAST COUNTRIES AND RUSSIA – «Удосконалення правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах Європейської політики добросусідства й у Росії».

(Уточнимо: допомогти, але не замінити собою державні й громадські організації, бізнес-структури, оскільки ресурси Програми досить незначні в порівнянні з потенціалом держави, бізнесу, суспільства в цілому.)

Перераховані вище проблеми лісового сектору характерні для більшості пострадянських країн Східної Європи й Північної Азії. Тому щоб допомоги цим країнам реалізувати положення Міністерської декларації щодо FLEG, Європейська комісія й інші донори створили багатосторонній трастовий фонд, кошти якого і використовуються на фінансування Програми FLEG у семи країнах, у тому числі й в Україні. Програма здійснюється Всесвітнім банком у тісному співробітництві з Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) і Всесвітнім фондом дикої природи (WWF).

Першочергові заходи Програми FLEG для України

Експерти Світового банку, МСОП і WWF, у тісному контакті з українськими фахівцями, що представляють Держкомлісгосп й інші зацікавлені організації, підготували Робочий план виконання Програми в Україні і розпочали його виконання. Цей Робочий план (детальніше – на сайті www.fleg.org.ua) охоплює наступні ключові напрямки:

 • Виявлення, оцінка значимості й класифікація проблем правозастосування на національному й регіональному рівнях;
 • Оцінка й підвищення ефективності правозастосування й управління в лісовому секторі;
 • Розробка й удосконалення практичних заходів, спрямованих на профілактику, виявлення й зменшення кількості правопорушень та їх тяжкості (регіональний пілотний проект у Карпатському регіоні);
 • Забезпечення прав місцевого населення й малого бізнесу на легальне використання лісових ресурсів;
 • Підвищення прозорості роботи лісової галузі й поліпшення поінформованості населення.

У реалізації Плану використовується такий набір інструментів:

 • аналітичні розробки;
 • цільові місії експертів за участю представників зацікавлених сторін;
 • навчальні семінари й перепідготовка кадрів;
 • консультаційні семінари/круглі столи;
 • опитування громадської думки;
 • інформаційний супровід проекту;
 • пілотні проекти місцевого або регіонального рівня.

Про вже проведені заходи і виконані дослідження Програми можна прочитати тут: http://www.fleg.org.ua та http://www.enpi-fleg.org

Реалізація заходів плану здійснюється на двох рівнях – національному й регіональному.

На національному рівні розглядаються питання, пов’язані з виявленням, класифікацією й оцінкою проблем правозастосування; аналізом і вдосконаленням лісового й суміжного законодавств; підвищенням інформаційної відкритості органів влади й поліпшенням їх взаємодії з громадськими організаціями й представниками лісового бізнесу.

Регіональні заходи мають практичну спрямованість і націлені на підготовку й апробацію сучасних методів і технологій оцінки якості й контролю руху лісопродукції, а також профілактики, виявлення й оформлення правопорушень.

Регулярно відбувається інформаційний обмін з іншими країнами-учасницями Програми з метою проведення порівняльного аналізу ситуації в різних країнах.

Завершення Програми передбачене у другій половині 2012 році. Програма співпрацює з Державним агентством лісових ресурсів України (колишній Державний комітет лісового господарства) та іншими державними структурами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і об’єднаннями, місцевими громадами та іншими зацікавленими сторонами.